Istruttori


Sensei Marco Massarotto

 • Monjin
 • Italy Shibu Dojo-Cho (Istruttore capo per l'Italia)
 • Shidoin (Karyukai Official Instructor)
 • 4° Dan Iaikenjutsu (Iaido-Iaijutsu / Kendo-Kenjutsu) Ninbukan
 • Ryogen Ryu Iaikenpo Shoden Menkyo
 • 4° Dan Ninbujutsu (Ninpo-Ninjutsu) Ninbukan
 • Ryogen Ryu Shinobi Bujutsu Jokyu Menkyo
 • 2° Dan Kukishin Ryu Hyoho Sogo Bujutsu (Nidan)
 • Kukishin Ryu Hyoho Sogo Bujutsu Kirigami
 • KJJR Shodan (1°Dan)
Senpai Fabio Pucci

 • Shidoin (Karyukai Official Instructor)
 • Shodan-Ho Iaikenjutsu (Iaido-Iaijutsu / Kendo-Kenjutsu) Ninbukan
 • Ryogen Ryu Iaikenpo Shokyu Menkyo
Senpai Nicola Lo Gullo

 • Shidoin (Karyukai Official Instructor)
 • Shodan-Ho Iaikenjutsu (Iaido-Iaijutsu / Kendo-Kenjutsu) Ninbukan
 • Ryogen Ryu Iaikenpo Shokyu Menkyo